Splošni pogoji agencije Medo

18. junij 2023


1. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Društvo Ljubiteljev narave in športa Medo (v nadaljevanju Agencija Medo) oziroma v njenem imenu pooblaščena agencija in potnik - udeleženec, ki se prijavlja na turistični paket v organizaciji agencije Medo. V primeru, da je posamezna določba v programu urejena drugače kot v teh splošnih pogojih, veljajo določbe, navedene v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje preko interneta se šteje, da je potnik - udeleženec sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma preko interneta naročil potovanje. Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani www.sola-prezivetja.si , kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik oziroma udeleženec je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup/plačilo turističnega paketa. V nadaljevanju potnik.

 

2. PRIJAVA IN POGODBA

Na turistični paket v organizaciji Agencije Medo se potnik - udeleženec lahko prijavi preko spletne strani www.sola-prezivetja.si. Program potovanja velja kot ponudba. Na osnovi ponudbe se potnik - udeleženec pisno prijavi na izbran turistični paket. Ob prijavi potnik prejme dokument Agencije Medo (račun/pogodbo o potovanju), iz katerega so razvidni vsi podatki o naročenem turističnem paketu in dodatnih storitvah, kot tudi razpored plačil in morebitni ostali dogovori. Potnik je dolžan dokument pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku enega dneva po njegovi izdaji. S plačilom prvega obroka (akontacija) se šteje, da je pogodba sklenjena. Potnik je dolžan ob prijavi navesti zahtevane podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program turističnega paketa ter izvršiti plačilo v skladu z določbami teh splošnih pogojev. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. Za zavezujočo prijavo se poleg plačanega 1. obroka računa šteje tudi vsaka prijava ali naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo ali delno plačilo cene turističnega paketa ali drugo konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo.

Zgoraj navedeni pogoji ne veljajo za turistične pakete, ki jih organizira Agencija Medo za t. i. zaključene skupine oziroma za turistične pakete po naročilu (individualne ponudbe). V tem primeru velja program potovanja kot ponudba, na osnovi ponudbe pa se potnik pisno prijavi na turistični paket z izpolnitvijo prijavnice, ki je posebej izdelana na osnovi pogojev iz programa, oziroma s kakršnokoli drugo pisno potrditvijo. Z izpolnitvijo prijavnice oziroma predložitvijo osebnih podatkov potnikov se šteje, da je pogodba sklenjena in je potnik ob morebitni odpovedi turističnega paketa dolžan poravnati vse stroške v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja.

Agencija Medo je v skladu s pogodbo dolžna potniku nuditi storitve, ki imajo vsebino in lastnosti, kot so napovedane v pogodbi oziroma programu turističnega paketa in skrbeti za pravice in interese potnika v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. Potnik je dolžan skrbeti, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi upravnimi predpisi.

3. PRIJAVNINA IN VARŠČINA

Agencija Medo za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške (10 € / pogodbo) in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih paketov skladno z razpisom na vsako rezervacijo. Agencija Medo lahko za posamezni turistični paket določi drugačne rezervacijske stroške. V primeru bolj zapletenih ponudb po želji za individualna potovanja Agencija Medo lahko zaračuna potniku 21,00 EUR v obliki varščine za izdelavo ponudbe. Če potnik ponudbe ne sprejme, se varščina ne vrača.

4. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo neposredno pri Agenciji Medo ali pooblaščeni agenciji, oziroma ko Agencija Medo prejme plačilo na transakcijski račun. Potnik ob prijavi plača 30 % cene potovanja. Preostali del potnik plača najmanj 10 dni pred začetkom potovanja, v kolikor ni na dokumentu Agencije Medo (pogodba, račun) drugače določeno. Pravočasno plačilo pomeni potrjeno rezervacijo. Če potnik ne plača v dogovorjenem roku, to pomeni odpoved turističnega paketa in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi turističnega paketa.

5. CENE

Cene turističnega paketa so določene s programom ter veljajo od dneva objave programa do spremembe. V ceno so vštete storitve, ki so navedene v programu turističnega paketa. Za potnika je veljavna cena na dan sklenitve pogodbe/izdaje računa.

V skladu z veljavno zakonodajo lahko Agencija Medo to ceno spremeni tudi po sklenitvi pogodbe, in sicer zaradi sprememb v menjalnem tečaju ali zaradi sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno turističnega paketa. V primeru spremembe cene za več kot 8 % iz tega naslova Agencija Medo o tem najkasneje 20 (dvajset) dni pred odhodom pisno obvesti potnika, ter izda dodatni dokument (račun), ki ga je potnik dolžan plačati pred odhodom.

Sprememba cene iz naslova tečajnih razlik se obračunava kot razlika vrednosti tistega dela stroškov, ki so izraženi/obračunani v tuji valuti, in je obračunana po tečaju (1) tuje valute na dan priprave turističnega paketa (načrtovana cena po ponudbi) ter (2) na dan priprave obvestila o spremembi cene (običajno 20 – 23 dni pred odhodom). Za preračun se upošteva tečaj Banke Slovenije.

Če zvišanje dogovorjene cene preseže 8 odstotkov cene turističnega paketa, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi plačal odstopnino. V tem primeru bo Agencija Medo potniku vrnila vplačani znesek v 14 dneh po odstopu od pogodbe.

Prav tako Agencija Medo v programu turističnega paketa določi izhodiščno ceno pri določenem številu potnikov, ki se lahko spremeni, v kolikor se za potovanje prijavi manjše število potnikov. Agencija Medo v programu navede to dodatno ceno v obliki »obveznega doplačila v primeru velikosti skupine od/do oseb«. Ob prijavi Agencija Medo potniku zaračuna izhodiščno ceno potovanja. V kolikor nastopijo pogoji za spremembo cene iz naslova »manjše skupine«, potnik ne more odstopiti od pogodbe, saj je bil z njimi seznanjen ob prijavi.

6. POSEBNE STORITVE

Organizator potovanja in prodajalec potovanja, kadar se turistični paket prodaja prek njega, pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju oziroma preden potrošnika zavezuje ponudba potrošniku zagotovita standardne informacije na obrazcu iz petega odstavka tega člena in naslednje informacije o turističnem paketu, če se nanašajo na vsebino turističnega paketa:

1. o glavnih značilnostih potovalnih storitev: - kraj oziroma kraje potovanja, načrt potovanja, obdobje bivanja z datumi in število vključenih nočitev, kadar je vključena nastanitev, - kraj, datum in čas odhoda in povratka oziroma okviren čas odhoda in povratka, če čas še ni natančno določen, - prevozna sredstva, njihove značilnosti in kategorije, trajanje prevoza in kraji vmesnih postankov ter prometne povezave, - lokacija, glavne značilnosti in po potrebi turistična kategorija nastanitve v skladu s pravili države potovanja, - načrt obrokov, - obiski, izleti ali druge storitve, vključene v skupno dogovorjeno ceno turističnega paketa, - ali bo katera od potovalnih storitev zagotovljena v okviru skupine in po možnosti podatek o velikosti skupine, kadar iz okoliščin ne izhaja, da bo katera od potovalnih storitev zagotovljena v okviru skupine, - jezik, v katerem bodo zagotovljene druge turistične storitve, kadar so koristi potrošnika od teh storitev odvisne od ustne komunikacije, - ali je potovanje na splošno primerno za osebe z omejeno mobilnostjo in na zahtevo potrošnika podrobne informacije o primernosti potovanja ob upoštevanju potreb potrošnika;

2. firmo, poslovni naslov, telefonsko številko in po potrebi elektronski naslov organizatorja potovanja in prodajalca potovanja, kadar je to potrebno;

3. skupno ceno turističnega paketa, vključno z davki in z vsemi morebitnimi dodatnimi pristojbinami, taksami in drugimi stroški ali navedbo vrste morebitnih dodatnih stroškov, ki jih bo potrošnik še moral plačati, kadar teh stroškov ni mogoče razumno izračunati pred sklenitvijo pogodbe;

4. plačilne pogoje, vključno z vsemi zneski ali odstotki cene, ki se plačajo kot predplačilo, in roke za plačilo razlike, ali finančna jamstva, ki jih mora plačati ali zagotoviti potrošnik;

5. najmanjše število prijavljenih oseb za izvedbo turističnega paketa in rok iz 2. točke 181. člena tega zakona, v katerem lahko organizator potovanja odstopi od pogodbe, če je manj prijavljenih;

6. potne listine in morebitne zahteve za vizume, vključno z okvirnim obdobjem za pridobitev vizumov, ki veljajo za državljane Republike Slovenije, ter zdravstvene formalnosti, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnem kraju potovanja;

7. o pravici do odstopa od pogodbe, ki jo ima potrošnik v skladu s prvim odstavkom 186. člena tega zakona, kadar koli pred začetkom potovanja proti plačilu odstopnine ali proti plačilu standardiziranih odstopnin, ki jih morebiti zahteva organizator potovanja;

8. o prostovoljnih ali obveznih zavarovanjih za kritje stroškov odstopa od pogodbe s strani potrošnika ali stroškov pomoči, vključno s povratkom, v primeru nesreče, bolezni ali smrti.

(2) Če je pogodba o paketnem potovanju sklenjena po telefonu, organizator potovanja in prodajalec potovanja, kadar se turistični paket prodaja prek njega, potrošniku zagotovita standardne informacije na obrazcu iz petega odstavka tega člena in informacije iz 1. do 8. točke prejšnjega odstavka.

(3) Pri turističnih paketih, ki se kupijo pri različnih podjetjih prek povezanih postopkov spletne rezervacije, pri katerih podjetje, s katerim je bila sklenjena prva pogodba, drugemu ali drugim podjetjem posreduje ime potrošnika, njegov elektronski naslov in podatke o plačilu ter je pogodba z drugim ali drugimi podjetji sklenjena najpozneje 24 ur po potrditvi rezervacije prve potovalne storitve, organizator potovanja in podjetje, ki so mu bili podatki posredovani, zagotovita, da vsak od njiju potrošniku posreduje informacije iz 1. do 8. točke prvega odstavka tega člena, če so povezane s potovalnimi storitvami, ki jih ponujata, pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju oziroma preden potrošnika zavezuje ponudba. Organizator potovanja hkrati potrošniku zagotovi standardne informacije na obrazcu iz petega odstavka tega člena.

(4) Informacije iz tega člena so podane na jasen, razumljiv in viden način. Kadar so podane v pisni obliki, se navedejo čitljivo. (5) Obrazec za standardne informacije iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za varstvo potrošnikov.

7. POTNIKOVA SPREMEMBA POGODBE ALI ODPOVED TURISTIČNEGA PAKETA

(1) Potrošnik lahko kadar koli pred začetkom turističnega paketa odstopi od pogodbe o paketnem potovanju.

(2) V primeru odstopa potrošnika od pogodbe o paketnem potovanju lahko organizator potovanja zahteva od potrošnika plačilo ustrezne in upravičene odstopnine.

(3) S pogodbo o paketnem potovanju se lahko določi razumne standardne odstopnine, pri čemer se upošteva preostali čas do začetka turističnega paketa ter pričakovane prihranke stroškov in prihodke iz nadomestne uporabe potovalnih storitev.

(4) Če standardne odstopnine niso določene s pogodbo o paketnem potovanju, se odstopnina izračuna tako, da se od skupne cene turističnega paketa odštejejo prihranki stroškov in prihodki iz nadomestne uporabe potovalnih storitev.

(5) Na zahtevo potrošnika organizator potovanja predloži obrazložitev višine odstopnine.

(6) Kadar se pred začetkom potovanja v kraju potovanja ali v neposredni bližini pojavijo neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na izvedbo turističnega paketa, ali neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na prevoz potrošnika v kraj potovanja, potrošnik lahko od pogodbe o paketnem potovanju odstopi in je upravičen do povračila vseh plačil brez plačila kakršne koli odstopnine. V tem primeru potrošnik nima pravice zahtevati povrnitve škode.

Če na programu ni drugače določeno, veljajo spodaj napisani odpovedni stroški:

Za turistične pakete:

• odpoved do 45 dni pred odhodom, 20 % cene aranžmaja,

• odpoved od 44 do 30 dni pred odhodom, 30 % cene aranžmaja,

• odpoved 29 do 22 dni pred odhodom, 50 % cene aranžmaja,

• odpoved 21 do 15 dni pred odhodom, 80 % cene aranžmaja,

• odpoved kasneje kot 15 dni pred odhodom, 100 % cene aranžmaja.

Za enodnevne turistične pakete:

• odpoved do 30 dni pred odhodom, 10 % cene aranžmaja,

• odpoved od 29 do 22 dni pred odhodom, 20 % cene aranžmaja,

• odpoved 21 do 15 dni pred odhodom, 30 % cene aranžmaja,

• odpoved 14 do 8 dni pred odhodom, 50 % cene aranžmaja,

• odpoved 7 do 1 dan (24 ur) pred odhodom, 80 % cene aranžmaja,

• odpoved na dan (manj kot 24 ur), 100 % cene aranžmaja.

8. ORGANIZATORJEVA SPREMEMBA PROGRAMA ALI ODPOVED POTOVANJA

Organizator potovanja lahko odstopi od pogodbe o paketnem potovanju in potrošniku vrne vsa plačila, ne da bi moral potrošniku povrniti škodo, le če:

1. organizator potovanja zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ne more izpolniti pogodbe o paketnem potovanju ter o odstopu od pogodbe obvesti potrošnika pred začetkom turističnega paketa brez nepotrebnega odlašanja ali če

2. se ni zbralo najmanjše število oseb, navedenih v pogodbi o paketnem potovanju, in organizator potovanja obvesti potrošnika o odstopu od pogodbe v pogodbeno dogovorjenem roku, vendar najpozneje: - 20 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, daljših od šest dni; - sedem dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, ki trajajo od dva do šest dni; - 48 ur pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, krajših od dveh dni.

9. OBVESTILA PRED ODHODOM

Potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov, nosi potnik. V primeru, da potnik v navedenem roku ne prejme obvestila, se je dolžan sam javiti na svojem prijavnem mestu in ga zahtevati. Reklamacij iz naslova ne prejete pošte Agencija Medo ne upošteva.

10. ODPRAVA NESKLADNOSTI

(1) Če posamezna potovalna storitev ni izvedena v skladu s pogodbo o paketnem potovanju, organizator potovanja odpravi neskladnosti, razen če: - to ni mogoče ali - to povzroča nesorazmerne stroške, pri čemer se upošteva obseg neskladnosti in vrednost potovalnih storitev, pri katerih se pojavijo neskladnosti s pogodbo.

(2) Če organizator potovanja v razumnem roku, ki ga določi potrošnik, ne odpravi neskladnosti, lahko potrošnik, razen v primerih iz prejšnjega odstavka, sam odpravi neskladnosti in zahteva povračilo nastalih stroškov. Potrošniku ni treba določiti razumnega roka za odpravo neskladnosti, če je neskladnost takšne narave, da jo je treba odpraviti takoj ali če organizator potovanja neskladnosti noče odpraviti.

(3) Če organizator potovanja zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena ne odpravi neskladnosti, lahko potrošnik v skladu s 195. do 198. členom tega zakona zahteva znižanje cene in povrnitev škode.

 

Če organizator potovanja neskladnosti, ki znatno vplivajo na izvedbo turističnega paketa, ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi potrošnik, lahko potrošnik odstopi od pogodbe o paketnem potovanju brez plačila odstopnine in v skladu s 195. do 198. členom tega zakona zahteva znižanje cene oziroma povrnitev škode, kadar je to ustrezno.

Če organizator potovanja ne more zagotoviti ustreznih nadomestnih potovalnih storitev ali če potrošnik predlagane nadomestne storitve zavrne v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena, lahko potrošnik, kadar je to ustrezno, v skladu s 195. do 198. členom tega zakona zahteva znižanje cene oziroma povrnitev škode, tudi če od pogodbe o paketnem potovanju ne odstopi.

Če je v turistični paket vključen tudi prevoz, organizator potovanja v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena brez nepotrebnega odlašanja in brez dodatnih stroškov za potrošnika zagotovi tudi povratek z enakovrednim prevoznim sredstvom.

Potrošnik lahko za vsako obdobje, v katerem je obstajala neskladnost izvedenih potovalnih storitev s pogodbo o paketnem potovanju zahteva sorazmerno znižanje cene, razen če organizator potovanja dokaže, da je za neskladnost odgovoren potrošnik.

Potrošnik ima pravico, da mu organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja povrne vsakršno škodo, ki mu je nastala zaradi kakršne koli neskladnosti s pogodbo, razen če organizator potovanja dokaže, da je: - za neskladnost odgovoren potrošnik; - za neskladnost odgovorna tretja oseba, ki ni povezana z zagotavljanjem potovalnih storitev, vključenih v pogodbo o paketnem potovanju, in je bila neskladnost nepredvidljiva ali neizogibna ali - neskladnost posledica neizogibnih in izrednih okoliščin.

Organizator potovanja lahko s pogodbo o paketnem potovanju omeji višino denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo, ki ne sme biti manjša od trikratnega zneska celotne cene turističnega paketa, razen za povrnitev škode za telesne poškodbe in za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti.

Če mednarodne konvencije, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, omejujejo obseg povračila škode ali pogoje, pod katerimi ponudnik posameznih potovalnih storitev, ki so del turističnega paketa, odgovarja za povrnitev škode, se za organizatorja potovanja uporabljajo te omejitve.

11. UPORABA PODATKOV

Agencija Medo vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Agencija Medo vse pridobljene podatke o potnikih obdeluje skladno s Politiko varstva osebnih podatkov, dostopno na www.sola-prezivetja.si

12. ODSTOP OD POGODBE

Potnik, ki sklene pogodbo o paketnem potovanju zunaj poslovnih prostorov, lahko odstopi od pogodbe v 14 dneh, brez navedbe razloga odstopa, Agencija medo pa nemudoma vrne potniku vsa morebitna plačila.

13. ROK ZASTARANJA

Potnik lahko zahteva znižanje cene ali povrnitve škode zaradi neskladnosti s pogodbo o paktenem potovanju v dveh letih od nastanka neskladnosti.

14. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami se uporabi pristojno sodišče.